broaching machine


broaching machine
noun
Etymology: broaching from gerund of broach (II)
: a machine tool whose cutting element is a broach

Useful english dictionary. 2012.